android

App Down

app-down

เข้าสู่ระบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อ 1 [วัตถุประสงค์)

ข้อตกลงมาตรฐานเลขที่ 10023

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ที่จัดทำโดย {Chonil.com} Cyber ​​Mall (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Mall") ซึ่งดำเนินการโดย {Chonil.com } บริษัท (ผู้ดำเนินการอีคอมเมิร์ซ) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้และผู้ใช้
※「ข้อตกลงนี้ใช้บังคับกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การสื่อสารผ่านพีซีเป็นต้นโดยอนุโลม」


ข้อ 2 (คำจำกัดความ)

① "ห้างสรรพสินค้า" หมายถึงสถานที่ทำธุรกิจเสมือนจริงที่ บริษัท {Chonil.com} ตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกรรมสินค้าหรือบริการโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการสื่อสารเช่นคอมพิวเตอร์เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการแก่ผู้ใช้นอกจากนี้ยังใช้ในความหมาย ของผู้ประกอบธุรกิจ
② "ผู้ใช้" หมายถึงสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกที่เข้าถึง "ห้างสรรพสินค้า" และได้รับบริการที่ "ห้างสรรพสินค้า" จัดหาให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
③ 'สมาชิก' หมายถึงบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ "ห้างสรรพสินค้า" ซึ่งได้รับข้อมูลของ "ห้างสรรพสินค้า" อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้บริการที่ "ห้างสรรพสินค้า" ให้บริการต่อไปได้
④'Non-member 'หมายถึงบุคคลที่ใช้บริการของ "ห้างสรรพสินค้า" โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


ข้อ 3 (ข้อกำหนดคำอธิบายและการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข)

① "ห้างสรรพสินค้า" หมายถึงเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ชื่อของตัวแทนที่อยู่ของสำนักงานธุรกิจ (รวมถึงที่อยู่ของสถานที่ที่สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคได้) หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขการส่งสำเนา e- ที่อยู่ไปรษณีย์หมายเลขทะเบียนธุรกิจและการสื่อสารหมายเลขรายงานการขายและผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโพสต์ไว้ที่หน้าจอบริการเบื้องต้น (ด้านหน้า) ของ "ห้างสรรพสินค้า" เพื่อให้ผู้ใช้ทราบ อย่างไรก็ตามเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขสามารถดูได้โดยผู้ใช้ผ่านหน้าจอการเชื่อมต่อ
② "ห้างสรรพสินค้า" มีหน้าจอการเชื่อมต่อหรือหน้าจอป๊อปอัปแยกต่างหากเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่สำคัญเช่นการถอนการสมัครสมาชิกความรับผิดชอบในการจัดส่งและเงื่อนไขการคืนเงินในเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนที่ผู้ใช้จะยอมรับข้อกำหนดและ เงื่อนไขคุณควรขอคำยืนยัน
③ "ห้างสรรพสินค้า" ไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, พระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมข้อกำหนดและเงื่อนไข, พระราชบัญญัติพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พระราชบัญญัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, พระราชบัญญัติส่งเสริมเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสาร การใช้ประโยชน์พรบ. ว่าด้วยการขายแบบ door-to-door และพรบ. คุ้มครองผู้บริโภคข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขเท่าที่ไม่
④เมื่อ "ห้างสรรพสินค้า" แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขวันที่สมัครและเหตุผลในการแก้ไขให้ระบุและประกาศบนหน้าจอเริ่มต้นของห้างสรรพสินค้าพร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันตั้งแต่ 7 วันก่อนวันสมัครจนถึงวันที่ วันก่อนวันสมัคร
อย่างไรก็ตามหากข้อกำหนดในการให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงกับผู้ใช้จะมีการแจ้งให้ทราบโดยมีระยะเวลาผ่อนผันล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ในกรณีนี้ "ห้างสรรพสินค้า" จะเปรียบเทียบเนื้อหาก่อนและหลังการแก้ไขอย่างชัดเจนและแสดงให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
⑤เมื่อ "ห้างสรรพสินค้า" แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขจะใช้กับสัญญาที่สรุปไว้หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้เท่านั้นและข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้กับสัญญาที่สรุปไว้แล้วก่อนวันดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วส่งความตั้งใจที่จะรับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขไปยัง "ห้างสรรพสินค้า" ภายในระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขตามวรรค 3 และได้รับความยินยอมจาก "ห้างสรรพสินค้า "ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้เป็นไปได้
⑥เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้และการตีความข้อตกลงนี้โปรดดูที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, พระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมข้อกำหนดและเงื่อนไข, แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่กำหนดโดยงานแสดงสินค้า คณะกรรมการการค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือแนวปฏิบัติทางการค้าปฏิบัติตาม


มาตรา 4 (ข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลงบริการ)

① "ห้าง" ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและการลงนามในสัญญาซื้อขาย
2. การส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ได้มีการสรุปสัญญาการซื้อ
3. งานอื่น ๆ ที่กำหนดโดย "ห้างสรรพสินค้า"
② "ห้างสรรพสินค้า" อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสินค้าหรือบริการตามสัญญาเพื่อสรุปในกรณีที่สินค้าหรือบริการถูกขายหมดหรือข้อกำหนดทางเทคนิคมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้จะมีการระบุเนื้อหาของสินค้าหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงและวันที่จัดหาและแจ้งไปยังสถานที่ที่มีการลงรายการบัญชีเนื้อหาของสินค้าหรือบริการในปัจจุบันทันที
③หากเนื้อหาของบริการที่ทำสัญญากับผู้ใช้ที่จัดให้โดย "ห้างสรรพสินค้า" มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลต่างๆเช่นสินค้าหมดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางเทคนิคเหตุผลจะได้รับการแจ้งทันทีไปยังที่อยู่ที่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้
④ในกรณีของวรรคก่อน "ห้างสรรพสินค้า" จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้ อย่างไรก็ตามไม่เป็นเช่นนั้นหาก "ห้าง" พิสูจน์ได้ว่าไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ


ข้อ 5 (การระงับการให้บริการ)

① "ห้างสรรพสินค้า" อาจระงับการให้บริการชั่วคราวในกรณีที่มีการบำรุงรักษาตรวจสอบเปลี่ยนหรือทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการสื่อสารเช่นคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารหยุดชะงัก
② "ห้างสรรพสินค้า" จะชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สามเนื่องจากการระงับบริการชั่วคราวด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในวรรค 1 อย่างไรก็ตามไม่เป็นเช่นนั้นหาก "ห้าง" พิสูจน์ได้ว่าไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ
③ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการธุรกิจการละทิ้งธุรกิจการรวมกลุ่มระหว่าง บริษัท ฯลฯ "ห้างสรรพสินค้า" จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ 8 และผู้บริโภคตาม เงื่อนไขที่แนะนำโดยรางวัล "ห้างสรรพสินค้า" อย่างไรก็ตามหาก "ห้างสรรพสินค้า" ไม่แจ้งมาตรฐานการชดเชย ฯลฯ ไมล์สะสมหรือเงินสำรองของผู้ใช้ ฯลฯ จะได้รับการชำระเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ากับมูลค่าสกุลเงินที่ใช้ใน "ห้างสรรพสินค้า"


ข้อ 6 (การลงทะเบียนสมาชิก)

①ผู้ใช้สมัครเป็นสมาชิกโดยแสดงความตั้งใจที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หลังจากกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ "ห้างสรรพสินค้า" กำหนด
② "ห้างสรรพสินค้า" ได้รับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของผู้ใช้ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 1 เว้นแต่จะอยู่ภายใต้อนุวรรคใด ๆ ต่อไปนี้
1. หากผู้สมัครสมาชิกเคยสูญเสียสถานะการเป็นสมาชิกตามข้อ 7 (3) ของข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามยินยอมให้ลงทะเบียนใหม่เป็นสมาชิกของ "ห้างสรรพสินค้า" ในฐานะบุคคลที่ผ่านไป 3 ปีหลังจากการสูญเสีย การเป็นสมาชิกตามมาตรา 7 (3) เป็นข้อยกเว้นในกรณีที่ได้รับ
2. ในกรณีที่มีข้อมูลเท็จละเว้นหรือผิดพลาดในรายละเอียดการลงทะเบียน
3. หากมีการตัดสินว่าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเป็นการขัดขวางเทคโนโลยีของ "ห้างสรรพสินค้า" อย่างมีนัยสำคัญ
③สัญญาการเป็นสมาชิกจะมีขึ้นเมื่อการอนุมัติของ "ห้างสรรพสินค้า" ถึงมือสมาชิก
④หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนตามข้อ 15 (1) สมาชิกจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางอีเมลหรือวิธีการอื่น ๆ ให้ "ห้างสรรพสินค้า" ทราบทันที


มาตรา 7 (การถอนสมาชิกและการสูญเสียคุณสมบัติ ฯลฯ )

①สมาชิกสามารถขอถอนเงินจาก "ห้างสรรพสินค้า" ได้ตลอดเวลาและ "ห้างสรรพสินค้า" จะดำเนินการถอนทันที
②หากสมาชิกตกอยู่ภายใต้เหตุผลใด ๆ ต่อไปนี้ "ห้างสรรพสินค้า" อาจ จำกัด หรือระงับการเป็นสมาชิก
1. กรณีลงทะเบียนข้อมูลเท็จในขณะสมัครสมาชิก
2. หากสมาชิกไม่ชำระหนี้ที่สมาชิกเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ "ห้าง" หรือ "ห้างสรรพสินค้า" อื่น ๆ สำหรับสินค้าที่ซื้อโดยใช้ "ห้างสรรพสินค้า"
3. คุกคามคำสั่งของอีคอมเมิร์ซเช่นแทรกแซงการใช้ "ห้างสรรพสินค้า" ของบุคคลอื่นหรือขโมยข้อมูล
4. เมื่อใช้ "ห้างสรรพสินค้า" เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเพื่อดำเนินการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน
③หลังจาก "ห้างสรรพสินค้า" จำกัด หรือระงับการเป็นสมาชิกหากมีการดำเนินการเดียวกันซ้ำมากกว่าสองครั้งหรือไม่ได้รับการแก้ไขเหตุผลภายใน 30 วัน "ห้างสรรพสินค้า" อาจสูญเสียสมาชิกภาพ
④หาก "ห้างสรรพสินค้า" สูญเสียการเป็นสมาชิกการลงทะเบียนสมาชิกจะถูกยกเลิก ในกรณีนี้สมาชิกจะได้รับแจ้งและเปิดโอกาสให้อธิบายอย่างน้อย 30 วันก่อนการยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิก


ข้อ 8 (ประกาศสำหรับสมาชิก)

①เมื่อ "ห้างสรรพสินค้า" แจ้งให้สมาชิกทราบสามารถแจ้งไปยังที่อยู่อีเมลที่สมาชิกระบุไว้ล่วงหน้ากับ "ห้างสรรพสินค้า"
② "ห้างสรรพสินค้า" สามารถแทนที่การแจ้งเตือนแต่ละรายการได้โดยการโพสต์บนกระดานข่าว "ห้างสรรพสินค้า" เป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกที่ไม่ระบุ อย่างไรก็ตามจะมีการแจ้งเตือนเป็นรายบุคคลสำหรับเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำธุรกรรมของสมาชิก


ข้อ 9 (คำขอซื้อ) ผู้ใช้ "ห้างสรรพสินค้า" ใช้สำหรับการซื้อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้หรือวิธีการที่คล้ายกันบน "ห้างสรรพสินค้า" และ "ห้างสรรพสินค้า" จะต้องให้ข้อมูลแต่ละอย่างต่อไปนี้ในลักษณะที่เข้าใจง่ายเมื่อผู้ใช้ ใช้สำหรับการซื้อ อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นสมาชิกคุณสามารถยกเว้นการใช้งานรายการที่ 2 ถึง 4 ได้
1. ค้นหาและเลือกสินค้า ฯลฯ
2. ป้อนชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล (หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ฯลฯ
3. การยืนยันเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการที่ จำกัด สิทธิ์ในการถอนการสมัครสมาชิกและภาระค่าใช้จ่ายเช่นค่าขนส่งและค่าติดตั้ง
4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องในอนุวรรค 3 ข้างต้น (เช่นการคลิกเมาส์)
5. ใบสมัครซื้อสินค้า ฯลฯ และใบยืนยันนี้หรือยินยอมยืนยัน "ห้าง"
6. การเลือกวิธีการชำระเงิน


ข้อ 10 (ข้อสรุปของสัญญา)

① "ห้างสรรพสินค้า" อาจไม่รับคำขอซื้อตามที่อธิบายไว้ในข้อ 9 หากอยู่ภายใต้รายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามในกรณีของการลงนามในสัญญากับผู้เยาว์จะต้องได้รับแจ้งว่าผู้เยาว์หรือตัวแทนทางกฎหมายอาจยกเลิกสัญญาได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมาย
1. ในกรณีที่มีข้อมูลเท็จละเว้นหรือผิดพลาดในการสมัคร
2. เมื่อผู้เยาว์ซื้อสินค้าและบริการที่ห้ามโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเยาวชนเช่นบุหรี่และแอลกอฮอล์
3. เมื่อมีการตัดสินว่าการยอมรับแอปพลิเคชันการซื้ออื่น ๆ ถูกขัดขวางอย่างมีนัยสำคัญโดยเทคโนโลยีของ "ห้างสรรพสินค้า"
②สัญญาดังกล่าวจะถือว่าได้จัดทำขึ้นเมื่อได้รับความยินยอมจาก "ห้างสรรพสินค้า" ถึงผู้ใช้ในรูปแบบของการแจ้งรับทราบในข้อ 12 (1)
③ข้อบ่งชี้การยอมรับ "ห้างสรรพสินค้า" จะต้องมีข้อมูลในการยืนยันแอปพลิเคชันการซื้อของผู้ใช้ความพร้อมในการขายการแก้ไขแอปพลิเคชันการซื้อ ฯลฯ


มาตรา 11 (วิธีการชำระเงิน) วิธีการชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่ซื้อใน "ห้างสรรพสินค้า" อาจทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม "ห้างสรรพสินค้า" ไม่สามารถเรียกเก็บได้โดยการเพิ่มค่าธรรมเนียมเล็กน้อยในราคาสินค้า ฯลฯ สำหรับวิธีการชำระเงินของผู้ใช้
1. การโอนบัญชีต่างๆเช่นบริการธนาคารทางโทรศัพท์บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและบริการธนาคารทางไปรษณีย์
2. การชำระเงินด้วยบัตรต่างๆเช่นบัตรเติมเงินบัตรเดบิตบัตรเครดิต ฯลฯ
3. การฝากเงินออนไลน์โดยไม่ต้องใช้สมุดธนาคาร
4. ชำระเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์
5. ชำระเงินเมื่อได้รับ
6. การชำระเงินตามคะแนนที่จ่ายโดย "ห้างสรรพสินค้า" เช่นไมล์สะสม
7. การชำระเงินด้วยบัตรกำนัลที่ทำสัญญากับ "ห้างสรรพสินค้า" หรือที่ "ห้างสรรพสินค้า" รู้จัก
8. การชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ฯลฯ


ข้อ 12 (หนังสือแจ้งการยืนยันการรับการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกคำขอซื้อ)

① "ห้างสรรพสินค้า" แจ้งให้ผู้ใช้ยืนยันใบเสร็จเมื่อมีแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อจากผู้ใช้
②ผู้ใช้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการรับทราบสามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใบสมัครซื้อได้ทันทีหลังจากได้รับแจ้งการรับทราบหากมีความคลาดเคลื่อนในการแสดงเจตนาและ "ห้างสรรพสินค้า" อาจร้องขอโดยไม่ชักช้าหากมี คำขอจากผู้ใช้ก่อนส่งมอบต้องดำเนินการตาม อย่างไรก็ตามหากมีการชำระเงินแล้วให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา 15 เกี่ยวกับการถอนการสมัครสมาชิก


มาตรา 13 (การจัดหาสินค้า ฯลฯ )

① "ห้างสรรพสินค้า" ใช้มาตรการที่จำเป็นอื่น ๆ เช่นการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่สมัครสมาชิกเว้นแต่จะมีข้อตกลงแยกต่างหากเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดหา ผู้ใช้และสินค้า ฯลฯ อย่างไรก็ตามหาก "ห้างสรรพสินค้า" ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ฯลฯ จะดำเนินการภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ในขณะนี้ "ห้างสรรพสินค้า" ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดหาและความคืบหน้าของสินค้า ฯลฯ
② "ห้างสรรพสินค้า" ระบุวิธีการจัดส่งผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสำหรับแต่ละวิธีและระยะเวลาการจัดส่งสำหรับแต่ละวิธีสำหรับสินค้าที่ผู้ใช้ซื้อ หาก "ห้างสรรพสินค้า" เกินระยะเวลาการจัดส่งตามสัญญาผู้ใช้จะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามไม่เป็นเช่นนั้นหาก "ห้าง" พิสูจน์ได้ว่าไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ


ข้อ 14 (การคืนเงิน)

"ห้างสรรพสินค้า" หมายความว่าหากสินค้าที่ร้องขอโดยผู้ใช้ไม่สามารถจัดส่งหรือจัดหาได้เนื่องจากเหตุผลเช่นขายหมดจะมีการแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้ทราบโดยไม่ชักช้าและในกรณีที่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าจาก วันที่ได้รับการชำระเงิน 2 คืนเงินภายในวันทำการหรือดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการคืนเงิน


มาตรา 15 (การถอนการสมัครสมาชิก ฯลฯ )

①ผู้ใช้ที่เซ็นสัญญาซื้อสินค้ากับ "ห้างสรรพสินค้า" สามารถถอนการสมัครสมาชิกได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับการยืนยันการรับสินค้า
②เมื่อสินค้าถูกจัดส่งผู้ใช้จะไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้หากสินค้าตกอยู่ภายใต้รายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาเหตุของผู้ใช้ (อย่างไรก็ตามหากบรรจุภัณฑ์เสียหายเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของสินค้าการสมัครสมาชิกอาจถูกเพิกถอนได้)
2. ในกรณีที่มูลค่าสินค้า ฯลฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการใช้งานของผู้ใช้หรือการบริโภคบางส่วน
3. ในกรณีที่มูลค่าของสินค้า ฯลฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนถึงขั้นขายต่อได้ยากเนื่องจากเวลาผ่านไป
4. หากเป็นไปได้ที่จะทำซ้ำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเดียวกัน ฯลฯ หากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เดิม ฯลฯ ได้รับความเสียหาย
③ในกรณีของย่อหน้าที่ 2 ข้อ 2 ถึง 4 หาก "ห้างสรรพสินค้า" ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าว่าการถอนการสมัครสมาชิกถูก จำกัด ในสถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถทราบได้ง่ายหรือไม่ได้ใช้มาตรการเช่นการทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ถอนการสมัครสมาชิก ฯลฯ ไม่ จำกัด
④แม้จะมีบทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 หากเนื้อหาของสินค้าแตกต่างจากเนื้อหาของการแสดงหรือโฆษณาหรือเนื้อหาของสัญญามีการดำเนินการที่แตกต่างกันภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จัดหาสินค้า ผู้ใช้ทราบข้อเท็จจริงหรือคุณสามารถถอนการสมัครสมาชิกของคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณทราบ


มาตรา 16 (ผลของการถอนการสมัครสมาชิก ฯลฯ )

① "ห้างสรรพสินค้า" คืนเงินค่าสินค้าที่ชำระไปแล้วภายใน 3 วันทำการเมื่อสินค้าถูกส่งคืนจากผู้ใช้ ในกรณีนี้เมื่อ "ห้างสรรพสินค้า" ล่าช้าในการคืนเงินค่าสินค้า ฯลฯ ให้กับผู้ใช้ดอกเบี้ยล่าช้าที่คำนวณโดยการคูณอัตราดอกเบี้ยล่าช้าที่กำหนดและแจ้งโดยคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมจะได้รับการชำระสำหรับระยะเวลาที่ล่าช้า
②ในกรณีของการคืนเงินตามจำนวนข้างต้น "ห้างสรรพสินค้า" จะหยุดการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า ฯลฯ โดยผู้ประกอบการที่ให้วิธีการชำระเงินโดยไม่ชักช้าเมื่อผู้ใช้ชำระค่าสินค้าด้วยวิธีการชำระเงินเช่นบัตรเครดิตหรือ เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ยกเลิก
③ในกรณีของการถอนการสมัครสมาชิกผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการส่งคืนสินค้าที่ได้รับ "ห้างสรรพสินค้า" ไม่เรียกร้องค่าปรับหรือค่าเสียหายจากผู้ใช้ด้วยเหตุผลเช่นการถอนการสมัครสมาชิก อย่างไรก็ตามหากเนื้อหาของสินค้าแตกต่างจากเนื้อหาของการแสดงหรือโฆษณาหรือเนื้อหาของสัญญามีการปฏิบัติแตกต่างกันและการสมัครสมาชิกถูกถอนออก "ห้างสรรพสินค้า" จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการส่งคืนสินค้า
④ในกรณีที่ผู้ใช้จ่ายค่าขนส่งเมื่อรับสินค้า ฯลฯ "ห้างสรรพสินค้า" จะระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อถอนการสมัครสมาชิกเพื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ง่าย


มาตรา 17 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

① "ห้างสรรพสินค้า" รวบรวมข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อเมื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ จำเป็นต้องมีรายการต่อไปนี้และรายการอื่น ๆ เป็นทางเลือก
1. ชื่อ
2. ที่อยู่
3. หมายเลขโทรศัพท์
4. ID ที่ต้องการ (สำหรับสมาชิก)
5. รหัสผ่าน (สำหรับสมาชิก)
6. ที่อยู่อีเมล (หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)
②เมื่อ "ห้างสรรพสินค้า" รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
③ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้และห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบทั้งหมด อย่างไรก็ตามยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ให้ข้อมูลผู้ใช้ขั้นต่ำ (ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์) ที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งไปยัง บริษัท จัดส่งเพื่อจัดส่ง
2. เมื่อจำเป็นสำหรับการเขียนเชิงสถิติการวิจัยทางวิชาการหรือการวิจัยการตลาดและเมื่อมีการจัดเตรียมไว้ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่เฉพาะเจาะจงได้
3. เมื่อจำเป็นสำหรับการชำระราคาตามการซื้อขายสินค้า ฯลฯ
4. เมื่อจำเป็นสำหรับการระบุตัวตนเพื่อป้องกันการโจรกรรม
5. หากมีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่กฎหมายกำหนดหรือตามกฎหมาย
④หาก "ห้างสรรพสินค้า" จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ตามวรรค 2 และ 3 การระบุตัวตนของบุคคลที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ความร่วมมือชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ) วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและ โดยใช้ข้อมูลและเรื่องที่สามที่ระบุไว้ในมาตรา 22 (2) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ (ผู้รับวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมและเนื้อหาของข้อมูลเพื่อ จะต้องระบุหรือแจ้งล่วงหน้าและผู้ใช้จะต้องให้ความยินยอมนี้เสมอคุณสามารถถอนได้
⑤ผู้ใช้อาจขอดูและแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ "ห้างสรรพสินค้า" เก็บไว้ได้ตลอดเวลาและ "ห้างสรรพสินค้า" มีหน้าที่ต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นโดยไม่ชักช้า หากผู้ใช้ร้องขอการแก้ไขข้อผิดพลาด "ห้างสรรพสินค้า" จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข
⑥ "ห้างสรรพสินค้า" จำกัด จำนวนผู้จัดการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความเสียหายต่อผู้ใช้อันเนื่องมาจากการสูญหายการโจรกรรมการรั่วไหลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รวมถึงบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารการสูญเสีย
⑦ "ห้างสรรพสินค้า" หรือบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคล


มาตรา 18 (ภาระหน้าที่ของ“ ห้างสรรพสินค้า”)

① "ห้างสรรพสินค้า" จะต้องไม่ดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชนและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอและมั่นคงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
② "ห้างสรรพสินค้า" ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (รวมถึงข้อมูลเครดิต) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย
③ "ห้างสรรพสินค้า" จะต้องรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการแสดงหรือโฆษณาที่ไม่สมเหตุสมผลตามมาตรา 3 ของ「พระราชบัญญัติการแสดงและโฆษณาที่เป็นธรรม」สำหรับสินค้าหรือบริการ
④ "ห้างสรรพสินค้า" ไม่ส่งอีเมลเชิงพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ

ข้อ 19 (ภาระผูกพันสำหรับ ID และรหัสผ่านของสมาชิก)

①ยกเว้นในกรณีของข้อ 17 สมาชิกมีหน้าที่จัดการ ID และรหัสผ่าน
②สมาชิกไม่ควรปล่อยให้บุคคลภายนอกใช้ ID และรหัสผ่านของตน
③หากสมาชิกรับรู้ว่า ID และรหัสผ่านของตนถูกขโมยหรือใช้โดยบุคคลที่สามจะต้องแจ้งให้ "ห้าง" ทราบทันทีและปฏิบัติตามคำแนะนำของ "ห้างสรรพสินค้า"


มาตรา 20 (ภาระหน้าที่ของผู้ใช้) ผู้ใช้จะต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. การลงทะเบียนข้อมูลเท็จเมื่อสมัครหรือเปลี่ยนแปลง
2. การขโมยข้อมูลของผู้อื่น
3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ประกาศบน "ห้างสรรพสินค้า"
4. การส่งหรือโพสต์ข้อมูล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ) นอกเหนือจากข้อมูลที่ "ห้างสรรพสินค้า" กำหนด
5. การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นลิขสิทธิ์ของ "ห้างสรรพสินค้า" และบุคคลที่สามอื่น ๆ
6. การกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติของ "ห้าง" หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ หรือแทรกแซงธุรกิจ
7. การเปิดเผยหรือโพสต์ข้อความภาพเสียงและข้อมูลอื่น ๆ ที่หยาบคายหรือรุนแรงซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของห้างสรรพสินค้า


มาตรา 21 (ความสัมพันธ์ระหว่าง "ห้างสรรพสินค้า" ที่เชื่อมต่อกับ "ห้างสรรพสินค้า" ที่เชื่อมต่อ)

①เมื่อ "ห้างสรรพสินค้า" ด้านบนและ "ห้างสรรพสินค้า" ด้านล่างเชื่อมต่อกันด้วยไฮเปอร์ลิงก์ (เช่นข้อความรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวรวมอยู่ในไฮเปอร์ลิงก์) อดีตจะเรียกว่า "ห้างสรรพสินค้า" (เว็บไซต์) และ หลังนี้เรียกว่า "ห้างสรรพสินค้า" ที่เชื่อมต่อกัน (เว็บไซต์)
②เมื่อการเชื่อมต่อ "ห้างสรรพสินค้า" ระบุว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันการทำธุรกรรมกับผู้ใช้สำหรับสินค้าที่ "ห้างสรรพสินค้า" ที่เชื่อมต่อจัดหาให้โดยอิสระในกรณีของหน้าจอเริ่มต้นของการเชื่อมต่อ "ห้างสรรพสินค้า" หรือป๊อป - ขึ้นหน้าจอขณะเชื่อมต่อเราไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใด ๆ สำหรับธุรกรรมนั้น


มาตรา 22 (ข้อ จำกัด ในการใช้งานและการ จำกัด ลิขสิทธิ์)

①ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สำหรับผลงานที่สร้างโดย“ Mall” เป็นของ“ Mall”
②ผู้ใช้จะต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับโดยใช้ "ห้างสรรพสินค้า" เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยการคัดลอกส่งเผยแพร่แจกจ่ายกระจายเสียงหรือวิธีการอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก "ห้างสรรพสินค้า" โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก "ห้างสรรพสินค้า" จึงไม่ควร ให้บริการแก่ทุกคน
③ "ห้างสรรพสินค้า" จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นของผู้ใช้ตามข้อตกลง


มาตรา 23 (การระงับข้อพิพาท)

① "ห้างสรรพสินค้า" ติดตั้งและใช้กลไกการประมวลผลการชดเชยความเสียหายเพื่อสะท้อนความคิดเห็นที่ถูกต้องหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้และเพื่อชดเชยความเสียหาย
② "ห้างสรรพสินค้า" จัดการข้อร้องเรียนและความคิดเห็นที่ส่งโดยผู้ใช้โดยมีลำดับความสำคัญ อย่างไรก็ตามหากการประมวลผลทันทีทำได้ยากเหตุผลและกำหนดการประมวลผลจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันที
③ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทด้านอีคอมเมิร์ซระหว่าง "ห้างสรรพสินค้า" และผู้ใช้คำขอของผู้ใช้สำหรับการบรรเทาความเสียหายอาจอยู่ภายใต้การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมหรือหน่วยงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ร้องขอโดยนายกเทศมนตรี / ผู้ว่าการรัฐ


มาตรา 24 (เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ)

①การฟ้องร้องเกี่ยวกับข้อพิพาทอีคอมเมิร์ซระหว่าง "ห้างสรรพสินค้า" และผู้ใช้จะขึ้นอยู่กับที่อยู่ของผู้ใช้ในขณะที่ยื่นฟ้องและหากไม่มีที่อยู่ศาลแขวงที่มีเขตอำนาจเหนือถิ่นที่อยู่จะเป็นเขตอำนาจศาลเฉพาะ อย่างไรก็ตามหากที่อยู่หรือถิ่นที่อยู่ของผู้ใช้ไม่ชัดเจนในขณะยื่นคำร้องหรือหากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศก็จะถูกฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง
②กฎหมายเกาหลีใช้กับคดีอีคอมเมิร์ซที่ยื่นระหว่าง "ห้างสรรพสินค้า" และผู้ใช้


บทบัญญัติเพิ่มเติม

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 00/00/0000

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวChonil.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไซต์") ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้เครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล

ผ่านนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มาและมาตรการที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้และไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การยืนยันความตั้งใจของลูกค้าในการลงทะเบียนการระบุตัวตนและการรับรองความถูกต้องตามการให้บริการแก่ลูกค้าการบำรุงรักษาและการจัดการการเป็นสมาชิกการชำระเงินตามการจัดหาสินค้าหรือบริการการจัดหาและการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ฯลฯ .

2. ระยะเวลาการประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

①จัดการและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาของการเก็บรักษาหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตกลงกันเมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือระยะเวลาการใช้งานตามกฎหมายและข้อบังคับ

②การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงและระยะเวลาการเก็บรักษามีดังนี้

☞ดูตัวอย่างด้านล่างและอธิบายระยะเวลาการเก็บรักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(ตัวอย่าง) - การสมัครสมาชิกและการจัดการลูกค้า: จนกว่าสัญญาการใช้บริการหรือการสิ้นสุดการเป็นสมาชิก แต่ถ้าความสัมพันธ์ของพันธบัตรหรือหนี้ยังคงอยู่จนกว่าจะมีการชำระความผูกพันหรือความสัมพันธ์ทางหนี้

- บันทึกการจัดหาสัญญาการถอนการสมัครสมาชิกการชำระเงินสินค้า ฯลฯ ในธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ: 5 ปี

3. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

①ข้อมูลส่วนบุคคลจะให้แก่บุคคลที่สามก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้มาตรา 17 และ 18 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นความยินยอมของเจ้าของข้อมูลและบทบัญญัติพิเศษของกฎหมาย

②โรงเรียนอนุบาลและศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

1. <Chonil.com>

- ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล: Chonil.com

- วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับ: ชื่อหมายเลขผู้อยู่อาศัยวันเกิดเพศ

- ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้งานของผู้รับ: ถาวร

4. การส่งมอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

①เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ราบรื่นเรามอบความไว้วางใจให้กับธุรกิจการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. Chonil.com

- ผู้ไม่ไว้วางใจ (ผู้ดูแลผลประโยชน์): Chonil.com

- เนื้อหาของงานที่ได้รับมอบหมาย: บริการให้คำปรึกษาลูกค้า

- ระยะเวลาฝากขาย: ถาวร

②เมื่อลงนามในสัญญาฝากขายตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบเช่นการห้ามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมาตรการคุ้มครองทางเทคนิคและการบริหารข้อ จำกัด ในการส่งต่อการจัดการและการกำกับดูแลของผู้รับตราส่งการชดเชย สำหรับความเสียหาย ฯลฯ และดูแลว่าทรัสตีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยหรือไม่

③หากเนื้อหาของธุรกิจฝากขายหรือผู้รับสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงเราจะเปิดเผยผ่านนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยไม่ชักช้า

5. สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลและตัวแทนทางกฎหมายและวิธีการใช้งานของผู้ใช้ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้สามารถใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้

①เจ้าของข้อมูลอาจใช้สิทธิ์ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาสำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

1. ขอดูข้อมูลส่วนตัว

2. ขอแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด

3. ขอให้ลบ

4. ขอให้หยุดดำเนินการ

6. สร้างรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะดำเนินการ

①เราประมวลผลรายการข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

1. <การให้คำปรึกษาลูกค้า>

- รายการที่ต้องการ: ชื่อหมายเลขประกันสังคมวันเกิดเพศ

- รายการเสริม:

7. การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายโดยไม่ชักช้า ขั้นตอนกำหนดเวลาและวิธีการทำลายมีดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนการทำลายล้าง

ข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้จะถูกถ่ายโอนไปยังฐานข้อมูลแยกต่างหาก (เอกสารแยกต่างหากในกรณีของกระดาษ) หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์และจะถูกจัดเก็บในช่วงเวลาหนึ่งหรือถูกทำลายทันทีตามนโยบายภายในและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยังฐานข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- ระยะเวลาการทำลายล้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะอยู่ภายใน 5 วันนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาหากพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นเช่นการบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการยกเลิกบริการ หรือการสิ้นสุดของธุรกิจข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับการยอมรับว่าไม่จำเป็นในการประมวลผล

8. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งการใช้งานและการปฏิเสธอุปกรณ์รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ

เราไม่ใช้ 'คุกกี้' ที่เก็บข้อมูลการใช้งานของเจ้าของข้อมูลและเรียกดูเป็นครั้งคราว

9. ผู้จัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

①บุคคลที่รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้เพื่อรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อร้องเรียนและการบรรเทาความเสียหายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

▶เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ: ตัวแทน

ตำแหน่ง: ผู้แทน

ติดต่อ: 070-8805-4003

※เชื่อมต่อกับแผนกที่รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

▶แผนกที่รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อกรม: Chonil.com

ผู้รับผิดชอบ: ผู้แทน

ติดต่อ: 053-614-1139, 053-617-1139

②เจ้าของข้อมูลสามารถสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแผนกที่รับผิดชอบการสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการจัดการข้อร้องเรียนการบรรเทาความเสียหาย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นขณะใช้บริการ (หรือธุรกิจ) เราจะตอบกลับและจัดการข้อซักถามจากเจ้าของข้อมูลโดยไม่ชักช้า

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

①นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะถูกนำมาใช้ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้และหากมีการเพิ่มเติมลบหรือแก้ไขการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามกฎหมายและนโยบายจะมีการแจ้งผ่านการแจ้งเตือนตั้งแต่ 7 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

11. มาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนอนุบาลและศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำลังใช้มาตรการทางเทคนิคการบริหารและทางกายภาพที่จำเป็นเพื่อรับรองความปลอดภัยดังต่อไปนี้ตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. การลดขนาดและการฝึกอบรมบุคลากรที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เรากำลังดำเนินมาตรการเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดพนักงานที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและลดขนาดโดย จำกัด เฉพาะบุคคลที่รับผิดชอบ

2. การใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อความปลอดภัยของเอกสาร

เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลสื่อบันทึกข้อมูลสำรอง ฯลฯ จะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยมีอุปกรณ์ล็อค